Toshiba Brave Lupus Twitter Profiles

BlazBlue Path Rugby Logo Here is a comprehensive list of Toshiba Brave Lupus rugby players currently on Twitter. If you know of any other players who have joined Twitter since this list was published please let us know by tweeting us @PinkRugbyOnline.

 

 

Atsushi Fujiya
Ayumu Omuro
Christian Loamanu
Daisuke Mitsui
David Hill
Goshi Tachikawa
Hiroki Yoshida
Hiroki Yuhara
Hitoshi Ono
Jun Fujii
Ken Tsukagoshi
Kenji Kasai
Kentaro Kokuzawa
Kuniaki Takayama
Masato Toyoda
Michihiro Hirata
Nataniela Oto
Neil Brew
Shunsuke Amemiya
Steven Bates
Takehisa Usuzuki
Taku Inokuchi
Teppei Tomioka
Tetsuro Miyashita
Tomoaki Nakai
Tomohiro Kubo
Tomohiro Semba
Tomoki Yoshida
Toshiaki Hirose
Toshiki Sakurai
Tsutomu Matsuda
Vivili Iongi
Yasunori Watanabe
Yuta Mochizuki